Traçabilitat per a cuina industrial

Trazabilidad cocina industrial

COOK es una solució que permet controlar i gestionar la traçabilitat total de tota la matèria prima, semielaborats i elaborats de una cuina industrial.
Aquest software permet controlar des de la entrada de producte, la seva elaboració, emmagatzematge i venda o distribució del producte final.
Així mateix, implementa els processos necessaris interns per una bona gestió: ordres de cuina, control de picking, i control de càrrega i/o entregues.

Solución de trazabilidad de cocina industrial

És necessària la implantació d’un sistema central de dades, en el qual es connectaran diferents dispositius de lectura automàtica, captura de dades, terminals amb pantalla tàctil, etc, per interactuar amb l’usuari.

Característiques generals del sistema

Funcionalitats del sistema

COOK disposa de totes les funcionalitats mostrades en el següent esquema, per assegurar la bona gestió de la traçabilitat en una cuina industrial.
Aquests mòduls es poden adquirir i personalitzar de forma individual, segons necessitats del client.

Traçabilitat per a cuina industrial

Hardware necessari en el projecte

Terminales moviles

Terminals mòbils de captura de dades Android e iOs

Infraestructura wifi

Infraestructura WiFiAccess Point

Impresión de etiquetas

Impressió d'etiquetes amb impressores de transferència tèrmica

Pantallas táctiles

Pantalles tàctils i lector automàtic

Tecnologia

S'aplica la tecnologia més adequada segons el projecte : RFID, NFC, Codi de Barres, Marcació làser, etc.

Recepció i ubicació de matèries primeres

Ubicacion materias primas

Mòdul específic de control de entrades i emmagatzematge de matèries primeres assignant-li un lot de compra i reetiquetar-lo si fos necessari.


Si es disposa de mòdil de control de stock de matèries primeres, es donaria d’alta a l’stock i s’emmagatzemarà en el lloc oportú.


Per donar entrada d’un material, es contrastarà amb la comanda de compra, es comprovaran les dades d’etiquetat del producte i es tindrà en compte per el control de despeses.

Recepció i ubicació del producte acabat

Una vegada elaborat el producte, es realitza una lectura de l’etiqueta corresponent per donar-lo d’alta en el magatzem de producte acabat, relacionant-lo amb totes les matèries primeres utilitzades en la seva elaboració, així com guardant la traçabilitat de tots els lots assignats al producte.

Recepcion y ubicacion del material terminado

Gestió de fitxes de producte/escandalls

L’objectiu de les fitxes de producte i/o escandalls és tenir un BOM (llista de materials que componen un producte acabat) d’un material acabat: semielaborat o producte final, per poder descomptar la matèria primera para elaborar la producció, fer una previsió de compres i calcular el cost de producció.

Gestion fichas productos

El sistema disposa d’un gestor de fitxes de producte/escandalls segons les especificacions del client.

És necessari la definició d’ingredients del producte elaborat amb les seva respectiva informació de pes brut, pes net, amb els seus sobrants corresponents. Informació necessària per el càlcul de despeses.

Ingredientes cocina

Etiquetat i reimpressió de prodcute

Tot el producte emmagatzemat haurà d’estar correctament etiquetat per tenir un control correcte de la traçabilitat i stock.
En el cas de no estar correctament etiquetat, el sistema permetrà imprimir les etiquetes correctes.

Les etiquetes de producte acabat s’aniran imprimint conforme es completa l’orde de cuina corresponent. Si és necessari una etiqueta de enviament, es realitzarà en el moment del picking o venda.

Inventaris totals i parcials (WiFi o Batch)

Per disposar d’una informació real de l’stock, és molt útil disposar d’aquesta utilitat que periòdicament realitza un inventari total o parcial del producte acabat i matèria primera.

Inventario cocina industrial
Inventario cocina industrial parciales o totales

El sistema permet fer inventaris parcials o totals, per ubicació, per família, per producte, etc.

Aquest mòdul, igual que tots, pot ser personalitzable.

Control de stock

El sistema disposa d’eines de control de stock, les quals poden informar a l’usuari de:

  • Producte amb stock insuficient
  • Producte a punt de caducar o caducat
  • Total de productes per ubicacions

Gestió de cuina

La elaboració del producte es realitza en base a unes ordres de treball previament planificades.
Una vegada acabada una ordre, permet imprimir les etiquetes corresponents per cada producte.

Les ordres de treball es poden fer a partir de comandes concretes o de forma independent.

A la ordre de treball s’indica el producte a elaborar, quantitat i data prevista, entre altres dades.

En el calendari es poden seleccionar les comandes que s’han de produir per cada dia i llançar les ordres per la seva producció.
El sistema pot comprovar l’existència de matèries primeres disponibles per la seva elaboració

Gestión de cocina

Control d'elaboració de producte

En la elaboració d’un producte, es pot seleccionar una ordre de producció des de una pantalla tàctil i a través d’un lector fixe que vagi llegint les matèries primeres a utilitzar o introduir-ho manualment.
El sistema anirà restant les quantitats corresponents de producte segons l’escandall de cada producte acabat i assignant el lot corresponent al producte final.
El sistema indicarà els ingredients necessaris, quantitats, etc.

Control elaboración producto

Els llistats del producte a elaborar, es poden agrupar per família, envàs o especificacions concretes del producte.
COOK separa en colors l’estat de cada comanda: pendent, en preparació i acabat.

Control d'expedicions

En base a les comandes, el sistema controla quin producte s’assigna a cada comanda i a cada client, d’aquesta forma es completa la traçabilitat del producte.
Per això, es realitza un picking de producte segons comanda de venda i si és necessari, es genera una etiqueta d’expedició o de picking. Opcionalment, es pot realitzar un control específic de carga de transport i/o d’entrega de material a client.

Control de expediciones

Planificació de la producció

Aquest mòdul permet crear ordres de cuina en funció de les comandes pendents, dates d’entrega, i dies de producció amb l’objectiu d’optimitzar emmagatzement, recursos de cuina i gestió de picking.

Descàrrega les especificacions en PDF

Sol·licita informació del software de traçabilitat per a cuina industrial