TRAÇABILITAT INTEGRAL PER BODEGUES

Trazabilidad integral para bodegas

A INCOD, hem desenvolupat una solució que permet capturar, controlar i consultar tota la informació del celler a través de terminals mòbils que facilitin la màxima mobilitat a l’usuari. D’aquesta manera, es poden optimitzar molts processos aportant molts avantatges al sistema.

La solució s’emmarca en l’àmbit de les normatives internacionals pel que fa a la identificació i traçabilitat dels productes, estàndards GS1 (antic EAN).

Trazabilidad para bodegas

VINICON s’adapta a cadascuna de les particularitats de cada celler, i el més important és que permet ampliar i personalitzar en funció de les necessitats pròpies de cada un.

Característiques del sistema

Funcionalitats de sistema

VINICON s’estructura en diferents mòduls, que poden funcionar de manera independent o relacionant-se entre si.

VINICON millora la gestió logística

Logistica para bodegas
Una operativa senzilla permet formar als usuaris en el mínim temps possible, evitant els problemes per rotació de personal

L’optimització de processos permet ser més eficients, això s’aconsegueix amb una bona definició de les operatives i una bona gestió de la informació.

La possibilitat de fer qualsevol operativa o consulta d’informació a través d’un terminal mòbil, fa que el sistema sigui molt més àgil que qualsevol altre.

Una bona traçabilitat comporta tenir una informació fiable de l’estoc, amb unes bones eines és més fàcil l’optimització, això es trasllada en la reducció de costos.

Les operatives ben definides eviten els errors en la manipulació.

Retorn de la inversió

Retorno Inversión

Optimització i automatització de processos

¿Que ens aporta?

Esquema general del sistema

Logística bodega
Plataforma d’eines WEB
(Consulta demanats clients, pagament per internet, ordenis de comandes, etc.)

Harware per a la identificació i traçabilitat

Terminales moviles

Terminals mòbils de captura de dades. Android i iOs

Infraestructura wifi

Infraestructura Wifi Access Point​

Impresión de etiquetas

Impressió d'etiquetes amb impressores de transferència tèrmica i amb RFiD

Marcacion directa láser

Marcació directa amb làser o injecció de tinta

Impressió i aplicació d'etiquetes amb marcadors automàtics.

Recepció i ubicació de matèries primeres

Ubicacion logistica bodegas

VINICON permet controlar l’entrada de matèries primeres mitjançant una aplicació software que executa a terminals mòbils.

Algunes característiques:

· Comprovació amb comanda de compra
· Opció de re-etiquetar el material que no vingui directament etiquetat
· Possibilitat de control de ubicacions
· Connexió amb el sistema de gestió del Client (ERP) per compartir la informació de comandes i recepció de material.

Control de producció i etiquetatge

VINICON permet controlar el marcatge i etiquetatge dels productes durant tota la cadena de producció.

Algunes característiques: :

 • Planificació d’ordres de fabricació per a diferents línies de producció relacionant-les amb les matèries primeres.

 • Gestionar lots de fabricació assignant a les diferents ordres de fabricació.

 • Reportar informes dels productes etiquetats a l’ERP de client.

 • Etiquetatge de palets segons normativa GS1-128 (antiga EAN-128).

 • Gestió de marcatge i etiquetatge en diferents nivells :

  • Productes

  • Agrupació o caixa

  • Palet

Etiquetaje bodegas

Magatzem de producte acabat

Almacen bodega

VINICON disposa d’un gestor de magatzem de producte acabat.

Algunes característiques:

 • Validació dels productes etiquetats mitjançant un lector de codi de barres o RFiD.

 • Report d’informació a l’ERP de el client les entrades de producte al magatzem.

 • Possibilitat de gestionar diferents magatzems des d’una única aplicació.

 • Gestió d’ubicacions d’un magatzem (altes, baixes i modificacions).

 • Possibilitat d’assignar una ubicació automàtica al magatzem.

 • Possibilitat de consultar l’estoc en temps real.

Gestió de comandes

VINICON permet controlar l’expedició de producte acabat.

Algunes característiques:

 • Comprovació del producte sobre la comanda.

 • Informació a l’usuari de la ubicació de cada producte de la comanda en curs.

 • Control d’usuari per limitar l’accés, es pot registrar que cada operari gestioni cada comanda i temps de comanda realitzada.

 • Possibilitat d’associar una comanda a un transportista i a una matricula de vehicle.

 • Possibilitat de consultar l’estoc real del magatzem de producte acabat.

Software gestion de pedidos

Traçabilitat global del procés

Aquest programari permet traçar un producte i els seus materials d’envasat segons el seu lot de fabricació.

Algunes característiques:

 • A partir d’informació generada per tots els mòduls permet donar informació i generar llistats de productes, lots, comandes, etc.

 • Possibilitat de saber a quins clients s’ha enviat un determinat lot de fabricació.

 • Possibilitat de saber en quins lots de fabricació s’ha utilitzat una partida concreta de material d’envasament.

 • Possibilitat de saber quins palets /caixes formen part d’un lot de fabricació.

 • Possibilitat de realitzar informes (Excel, base de dades, etc ..).

Trazabilidad global bodegas

Descàrrega les especificacions en PDF

Sol·licita informació del software de traçabilitat per bodegues